Co bychom měli zvládnout

Čj 

 • poznám začátek a konec věty
 • přečtu plynule písmena, slabiky, slova, věty
 • přečtu jednoduchá slova (m, l, p, s, a, e, i, o, u) - najdu je v textu, napíšu je tiskace - malé, velké
 • přečtu jednoduché věty ve Slabikáři
 • čtu jednotlivé hlásky, slabiky, zvládnu diktát písmen - pokládám kartičky, píšu písmena, slabiky
 • rozliším a přiřadím správné slabiky na začátku slov
 • orientuji se v řádku, sloupci
 • určím počet slabik ve slově
 • tvořím jednoduchá slova  z písmen, slabik
 • slyším hlásku na začátku slova,  ve slově a na konci
 • přiřadím malá a velká písmena - psací i tiskací

Psaní

 • píšeme malá písmena  a slabiky 
 • dobře držím tužku, pastelku, netlačím na ně
 • správně sedím
 • dodržuji správný sklon a tvar písmen, výšku
 • vždy zkontroluji, co jsem napsal/a
 • uvolňuji ruku kreslením, modelováním

M

 • napíšu číslice do 5, 6, 7, 8
 • porovnám počty prvků, poznám, co je více a méně
 • sčítám, odčítám do 7 rozumím slovním úlohám, zapíšu příklad, znázorním ho
 • do sešitu napíšu příklady - dodržuji řádky, sloupce
 • pojmenuji geometrické tvary

Aj 

 • reaguji na otázku „What´s your name?
 • pozdravím, představím se
 • pojmenuji všechny členy rodiny Happy House
 • vyjádřím souhlas - nesouhlas
 • pojmenuji školní potřeby, rozeznám školní potřeby v poslechu, hračky, barvy, čísla
 • zazpívám společně písničku
 • pracuji podle pokynů

Prv 

 • nosím zdravé svačiny a dodržuji hygienu
 • dodržuji pravidla třídy, vím, jak se chovat o přestávce
 • vím, kdo pracuje ve škole, jaké učebny se zde nachází
 • při cestě do školy dávám pozor
 • znám ovoce a zeleninu
 • vím, co se děje v přírodě na podzim, v zimě
 • vím, co znamená slovo rodina - pojmenuji členy rodiny
 • popíšu svůj pokoj, poznám hračky, nábytek, školní potřeby
 • pojmenuji místnosti, věci, které patří do domácnosti
 • vyjmenuji některé vánoční zvyky
 • poznám zvířata, kteří žijí u nás v lese, vím, jak žijí, čím se živí